Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Αιτήσεις ΟΣΔΕ και Εξισωτικής αποζημίωσης

Είναι καιρός οι γεωργοκτηνογτρόφοι να ετοιμάζονται για τη σύνταξη του ΟΣΔΕ 2013. Το πρόγραμμα των επισκέψεων στα χωριά θα καθοριστεί από την ΕΑΣ (;). Ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι αγρότες κατά την προσέλευσή τους, για την εξυπηρέτησή τους από τα συνεργεία της 'Ενωσης θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν μαζί τους μια σειρά δικαιολογητικών. Συνήθως χρειάζονται τα παρακάτω:

Δικαιολογητικά ΟΣΔΕ 2013:

  • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ε9 ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ που αποδεικνύει την νόμιμη κατοχή του αγροτεμαχίου (υποχρεωτικό).
  • ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (Φωτοτυπία 1η σελίδας).
  • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (Φωτοτυπία).
  • ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φωτοτυπία), (υποχρεωτικό).
  • Η αναγραφή του ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή είναι απαραίτητη.
  • ΜΗΤΡΩΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (φωτοτυπία).
  • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Φωτοτυπία).
  • ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΟΓΑ (Φωτοτυπία).
  • ΑΜΚΑ (11ψηφία).

Δικαιολογητικά Εξισωτικής Αποζημίωσης 2013

1) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού 2013.
2) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ( η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου ).
3) Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ( εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ).
4) Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους), για τουλάχιστον 5 μήνες.
5) Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στο οποίο έχουν μεταβεί (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους), για τουλάχιστον 5 μήνες.
6) Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου που να βεβαιώνει την ιδιότητα (για Δασεργάτες, Αλιεργάτες, Εργάτες γης, μικροεπαγγελματίες, μόνιμους κατοίκους Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκους).
7) Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές: Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια).
8) Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες: Βεβαίωση Ασφαλιστικού Ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από συντάξεις).
9) Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες: Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας, κλπ), αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από επιδόματα.